top of page

El despatx d'advocats multidisciplinari Jané Assessors ofereix els seus serveis professionals en l'àmbit de l'assessoria jurídica en les diferents especialitats del Dret.

El despatx, situat a la Rambla Nova, 9, 3a planta de Tarragona (al costat mateix del balcó del Mediterrani) està integrat per un equip de juristes i disposa també d'un conveni de col·laboració permanent amb un despatx d'abast internacional per cobrir aquelles necessitats d'assessorament i defensa que ho puguin requerir per a la seva especialitat. Així mateix, el despatx ofereix també els seus serveis per a l’assessorament i presentació de tota la documentació fiscal i administrativa que requereixin els seus clients, servei especialitzat en la realització d'auditories i serveis d'assessorament integral en l'àmbit de les corporacions locals.

​​

DRET ADMINISTRATIU, CONSTITUCIONAL i URBANISME

 • Procediment Administratiu i Contenciós Administratiu.

 • Contractació del sector públic. Assessorament i assistència en tots els aspectes procedimentals, tant durant la fase de licitació i adjudicació d'una contractació en l'àmbit públic, com en la prèvia de preparació de la documentació a aportar i anàlisi dels eventuals recursos a presentar i la seva viabilitat, tant en la fase administrativa com judicial, incloent la preparació, en el seu cas, del recurs especial en matèria de contractació.

 • Sectors regulats (Dret de les Telecomunicacions, Dret de l'Energia, Normativa del Sistema Elèctric, Xarxes Tancades de Distribució Elèctrica, Energies Renovables...).

 • Dret Constitucional i Parlamentari, seguiment de l'activitat legislativa dels parlaments i elaboració de propostes de nova redacció normativa.

 • Dret del Transport i Mobilitat Sostenible.

 • Urbanisme.

 • Assessorament en matèria de convenis i en l'àmbit de les polítiques de foment (ajuts i subvencions).

 • Assessorament en l'àmbit de la regulació normativa i davant les administracions públiques.

 • Expropiacions.

 • Patrimoni Públic.

 • Assessorament sobre l'impacte i repercussió de les polítiques mediambientals.

DRET CIVIL (divorcis, herències, lloguers...)

 • Assessorament en contractació Civil.

 • Redacció de documents i contractes.

 • Procediments de reclamació de quantitats; declaratius,  monitoris i canviaris.

 • Procediments de Desnonaments i execucions hipotecàries.

 • Dret Immobiliari i Registral.

 • Dret de Successions i família. (protocols familiars).

 • Arbitratge Civil. 

DRET PENAL i SERVEIS DE COMPLIANCE (assessorament i defensa)

 • Instauració del “compliance”:

  • Mapa de riscos de l’empresa

  • Validació i insaturació de protocols

  • Assessorament directius i treballadors

  • Instauració de sistema disciplinari

  • Revisió periòdica dels models i protocols.

 • Delictes societaris i econòmics.

 • Delictes contra el patrimoni: estafes, insolvències i aixecament de bens.

 • Delictes contra els drets dels treballadors.

 • Delictes contra la seguretat i higiene en el treball.

 • Delictes de falsedats.

 • Delictes contra la salut pública.

 • Delictes mediambientals.

 • Delictes contra la Hisenda pública, Seguretat social i administracions públiques.

 • Responsabilitats civils.

 • Assessorament penal per a consell d’administració i directrius.

​​ACCIDENTS DE TRÀNSIT, ASSEGURANCES, SEGURETAT VIÀRIA i RESPONSABILITAT CIVIL

 • Accidents de vehicles i transports.

 • Realització d'estudis i informes sobre Seguretat Viària i Polítiques de Mobilitat Sostenible.

 • Assessorament en relació als contractes d'assegurances.

 • Defensa i reclamació davant companyies asseguradores.

 • Defensa i reclamació d'empreses i particulars per negligències.

 • Assessorament en l'àmbit de l'ordenació d'edificacions i reclamacions per defectes de construcció.

 • Responsabilitat patrimonial de l'administració pública.

 • Responsabilitat per productes defectuosos.

ASSESSORIA LABORAL (contractes, nòmines, acomiadaments...)

 • Assessorament en l'àmbit de la contractació de personal, recerca de la modalitat contractual més adient en cada cas i de les subvencions i bonificacions de la seguretat social que poden ser aplicables.

 • Assessorament en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

 • Assistència a actes de conciliació.

 • Sistemes de retribució i compensació.

 • Tramitació d’expedients reguladors d’ocupació.

 • Suspensions i extincions de les relacions laborals.

 • Negociació col·lectiva.

 • Elaboració de polítiques empresarials i protocols interns.

 • Aplicació de convenis col·lectius.

 • Pràctica litigiosa en temes laborals davant tribunals de l'ordre social.

SEGURETAT SOCIAL (altes i baixes, invalideses, incapacitats permanents...)

 • Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social (alta patronal) i centres de cotització.

 • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades.

 • ​Preparació i enviament dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2).

 • ​Estudi del correcte enquadrament en Seguretat Social de socis, administradors i familiars vinculats a l'empresa.

 • ​Tramitació d'ajornament de quotes, recursos per reclamació de deutes, liquidacions complementàries, devolució de saldos de creditors i resolució d'incidències.

 • ​Elaboració de contractes de treball, tenint en compte els avantatges i bonificacions dels tipus de contracte disponibles.

 • ​Tramitació sistema de xarxa de parts de baixa mèdica, confirmació i alta (ILT).

 • ​Notificacions parts accidents de treball.

 • ​Especialització en la tramitació de pensions d'invalidesa, incapacitats permanents i situacions específiques (maternitat, jubilació anticipada...).

 • ​Tramitació de subvencions per a la formació professional.

DRET BANCARI (hipoteques, clàusules...)

 • Execucions hipotecàries.

 • Nul·litat de clàusules contractuals.

 • Clàusules sòl​

 • Clàusules de venciment anticipat

 • Clàusules de despeses...

 • IRPF​

 • SWAPS​

 • Hipoteques multidivisa.

 • Dacions en pagament.

 • Participacions preferents​

 • Prèstecs i crèdits.

​​ASSESSORIA FISCAL i COMPTABLE (autònoms, empreses i particulars)

 • Liquidacions d’impostos.

 • Declaracions d’hisenda: Impost societats, IVA....

 • Assessorament i defensa davant de la inspecció de Tributs.

 • Assessorament fiscal.

 • Assessorament legal als òrgans interns d'empreses.

 • Accidents laborals i invalideses.

DRET MERCANTIL i CONCURSAL (concursos, fallides...)

 • Acords societaris.

 • Assessorament i redacció de documents.

 • Arbitratge Mercantil.

 • Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual.

 • Procediments de segona oportunitat de persones físiques i jurídiques.

 • Dret de la competència.

 • Concursos de creditors.

 • Contractació mercantil.

 • Constitució, modificació i dissolució de societats.

 • Fusions i adquisicions.

 • Mediació concursal.

 

DRET TECNOLÒGIC i PROTECCIÓ DE DADES

 • Protecció de dades.

 • Registre de dominis.

 • Elaboració de Projectes Normatius davant dels canvis tecnològics.

DRET MARÍTIM i TRANSPORT

 • Accidents marítims.

 • Averies.

 • Danys en les mercaderies i endarreriments en l'entrega.

 • Compravenda d'embarcacions i embargament de vaixells.

 • Noliejaments marítims i arrendaments de vaixells.

 • Logística portuària.

 • Reclamacions de carga.

 • Reconeixement i execució de sentències i laudes arbitrals estrangers.

 • Redacció i supervisió de contractes i documents.

 • Registre i abanderament de vaixells.

 • Serveis portuaris.

 • Tarifes portuàries.

 • Subministrament i manipulació.

ASSESSORAMENT INTEGRAL ALS ESTANCS

 • Assessorament en l'àmbit normatiu i de legislació del mercat de tabac.​

 • Fiscalitat dels estancs (IVA, recàrrec d'equivalència, règim general...).​

 • Assessoria comptable i laboral.

 • Traspassos de negocis, canvis de titularitat i de nom.

 • Assessorament en l'àmbit de les administracions competents (Agència Tributària, Comisionado para el Mercado de Tabacos...).

 • Expenedories.​

 • Venda amb recàrrec.

 • Assessorament davant d'inspeccions i sancions.​

 • Taxes i cànon concessional​.

 • Concursos.

bottom of page