top of page
5_dret_fiscal.png

Assessoria Fiscal i Comptable

a autònoms, empreses i particulars

Servei d'Assessoria Fiscal

 • I.V.A.

 • Societats.

 • I.R.P.F.

 • Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

 • Renda en totes les seves modalitats.

 • Estimació objectiva.

 • Resums anuals fiscals.

 • Declaracions informatives.

 • Declaracions censals.

 • Declaracions de l'Impost d'Activitats Econòmiques (I.A.E.).

 • Liquidacions tributàries.

 • Declaracions per operacions Intrasat.

 • Confecció dels diferents tipus de declaracions o resums, siguin mensuals, trimestrals o anuals.

 • Assistència davant d'Inspeccions d'Hisenda.

 • Assistència per a la representació dels nostres clients, a requeriment de qualsevol organisme oficial.

 • Recursos, instàncies i reclamacions davant d'organismes oficials.

 

Servei d'Assessoria Comptable

 • Comptabilitat general, financera i analítica, per a grans empreses.

 • Comptabilitat general, financera i analítica, per a pimes i microempreses.

 • Comptabilitat general, activitats empresarials, professionals, artístiques i agrícoles-ramaderes.

 • Comptabilitat i registres oficials, en règim d'estimació objectiva directa i simplificada.

 • Estimació objectiva en mòduls i coeficients.

 • Registres.

 

Assessorament Legal als Òrgans Interns d'Empresa

 • Assumpció de la Secretaria del Consell d’administració.

 • Elaboració d’actes.

 • Modificacions de poders.

 • Formulació i aprovació de comptes anuals.

 • Modificacions estatutàries.

 • Canvis en els òrgans d’administració.

 • Trasllats de domicili.

 • Responsabilitat dels Administradors i impugnació d’acords societaris.

 • Certificats de poders.

 • Constitució d’empreses o de diferents modalitats de societats mercantils.

 • Legalització, custòdia i realització dels llibres societaris i comptables.

 • Gestions davant Registres, Notaries i Administracions Públiques.

bottom of page