top of page
3_assessorament_legal.png

Assessorament Legal als Òrgans Interns d'Empresa

 • Assumpció de la Secretaria del Consell d’administració.

 • Elaboració d’actes.

 • Modificacions de poders.

 • Formulació i aprovació de comptes anuals.

 • Modificacions estatutàries.

 • Canvis en els òrgans d’administració.

 • Trasllats de domicili.

 • Responsabilitat dels Administradors i impugnació d’acords societaris.

 • Certificats de poders.

 • Constitució d’empreses o de diferents modalitats de societats mercantils.

 • Legalització, custòdia i realització dels llibres societaris i comptables.

 • Gestions davant Registres, Notaries i Administracions Públiques.

bottom of page